Title Image

Policy om personuppgifter och cookies

Denna policy avser webbsidorna anytimefromnow.se och africanstories.se samt tillhörande hantering av personuppgifter av enskilda firmorna Görrel Espelund och Andreas Karlsson.

For information in English about our privacy policy, contact info@africanstories.se.

Grundläggande

Webbsidorna anytimefromnow.se och africanstories.se ägs gemensamt av enskilda firmorna Görrel Espelund (reg: 680529-4045) och Andreas Karlsson (reg. 770310-4898). Med ”vi”, ”oss”, ”vår” i denna policy avses dessa båda företag gemensamt. Båda företagen är registrerade på Backastensvägen 5, 263 72 Skäret, Sverige.

Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är tillgänglig på anytimefromnow.se.

Vi följer gällande lagar om integritet, samt tillser att personlig information behandlas konfidentiellt. Vi kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.

Vi kommer behandla följande personliga uppgifter:

 • Namn, e-post och företagsnamn för att behandla en förfrågan när du fyller i formuläret på
  apeloga.se.
 • Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats.
 • Om du kontaktar oss, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar oss igen.

Laglighet i behandlingen

Vi kommer:

 • Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
 • Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syfte som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
 • Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.
 • Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.
 • Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
 • Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om vi informeras eller annars blir medveten om felaktig information.
 • Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
 • På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av oss i en sedvanlig och maskinläsbar form.

Rättslig grund för behandling

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke.

Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan Dig och oss, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden enligt det aktuella avtalet.

Vi kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån vi är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.

Personuppgiftsbiträde

Vi låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från oss.

Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.

Användning av cookies

Vi använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken eller besöket.

Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.

Säkerhet

Vi säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.

Vi använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Ändringar i denna policy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på vår hemsida.

Kontaktinformation

Andreas Karlsson
Backastensvägen 5
263 72 Skäret
Sverige
070 4932851
info@africanstories.se